Kokouspöytäkirjat

Maakuntatoimikunnan kokouspöytäkirjat

Maakuntatoimikunta

Johtosääntö päivitetty 13.11.2017, voimaan 1.1.2018

MAAKUNTATOIMIKUNNAN TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TOIMIKAUSI
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunnan työn tarkoituksena on yhteen sovittaa
vapaaehtoiseen pelastuspalvelutoimintaan osallistuvien valtakunnallisten järjestöjen ja yhteisö-
jen sekä eri viranomaisten työtä yhden tai useamman maakunnan tasolla niin, että vapaaehtoisten
valmius toimia viranomaisten apuna olisi mahdollisimman hyvä.
Maakuntatoimikunnan toimikausi on kaksi vuotta.

Maakuntatoimikunnan tehtävänä on:
1. Toimia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen ja jäsenyhteisöjen neuvottelukuntana
maakunnan tasolla.
2. Pitää yhteyttä alueellisiin, maakunnallisiin ja tarvittaessa paikallisiin viranomaisiin.
3. Huolehtia alueellaan hälytysryhmien valmiudesta.
4. Koordinoida vastuualueellaan tarpeenmukaista koulutus- ja harjoitustoimintaa.
5. Tiedottaa ja raportoida vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnasta alueellaan.
6. Käsitellä paikallistoimikuntien aloitteet.
7. Huolehtia toimijoiden kannustamisesta sekä päättää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun
huomionosoituksista toimivaltansa puitteissa
8. Omalta osaltaan toimia turvallisuuden edistämiseksi alueellaan
9. Vahvistaa yhteinen toimintasuunnitelma ja toimintakertomus.

MAAKUNTATOIMIKUNNAN JÄSENET
Maakuntatoimikunnan jäseniä ovat Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen nimeämät maakunnan alueella toimivan jäsen- tai alaorganisaationsa edustajat. Jokainen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun valtakunnallinen jäsen voi nimetä maakunnan alueella toimivasta organisaatiostaan yhden edustajan ja hänelle varahenkilön.
Maakuntatoimikunta voi kutsua asiantuntijajäseniä, joita voivat olla viranomaisedustajat, paikallistoimikuntien edustajat, valmiuskouluttajat, valmiuspäivystäjät ja Vapepa-johtajat. Maakuntatoimikunnan nimetyt varsinaiset jäsenet käyttävät kokouksissa päätösvaltaa. Kutsuttuina asiantuntijajäseninä viranomaisedustajilla ja muilla asiantuntijoilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

MAAKUNTATOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI
Maakuntatoimikunta valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja voidaan valita tehtäväänsä korkeintaan kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Maakuntatoimikunnan esittelijänä ja sihteerinä toimii Suomen Punaisen Ristin piirin toimihenkilö.

MAAKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUKSET
Maakuntatoimikunta pitää vähintään kaksi kokousta vuodessa. Lisäksi maakuntatoimikunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai sihteerin kutsusta. Kokouksista ilmoitetaan jäsenille kirjallisesti tai maakuntatoimikunnan päättämällä muulla tavalla vähintään viikkoa ennen kokousajankohtaa. Kokouskutsu lähetetään Vapepan jäsenjärjestöjen ja -yhteisöjen nimeämille maakunnallisille edustajille,  nimetyille viranomaisedustajille sekä muille kutsutuille asiantuntijoille.
Maalis-huhtikuun aikana pidettävässä maakuntatoimikunnan kokouksessa vahvistetaan kertomus edellisen vuoden toiminnasta, käsitellään huomionosoitusesitykset sekä muut mahdolliset asiat. Kokous pidetään ennen keskustoimikunnan kevään kokousta, jossa toimintakertomus vahvistetaan.
Maakuntatoimikunta järjestää loka-marraskuussa vuosikokouksen. Kokous on pidettävä ennen keskustoimikunnan syksyn kokousta. Tässä kokouksessa vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja maakuntatoimikunnan kokoonpano seuraavalle vuodelle, tehdään ehdotus vuoden valtakunnalliseksi ja maakunnalliseksi pelastajaksi sekä käsitellään muut huomionosoitusesitykset ja muut mahdolliset asiat.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun maakuntatoimikunta niin päättää, tai kun vähintään kolme maakuntatoimikunnan jäsentä sitä maakuntatoimikunnalta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

MAAKUNTATOIMIKUNNAN KOKOUSTEN PÄÄTÖSVALTA
Maakuntatoimikunta on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään viidesosa muista varsinaisista jäsenistä on läsnä. Maakuntatoimikunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide, paitsi henkilövaaleissa, jotka äänten mennessä tasan ratkaistaan arvalla.

MAAKUNTATOIMIKUNNAN TYÖVALIOKUNTA JA TYÖRYHMÄT
Maakuntatoimikunta voi perustaa tarvittaessa avukseen työvaliokunnan sekä työryhmiä.